افتخارات ما

برگزیده و دارنده تندیس های زرین و دیپلم افتخار از جشنواره های صنعت چاپ ایران
برترین برگزیده جشنواره صنعت چاپ ایران ( در چاپ روتوگراور )
تندیس زرین جشنواره صنعت چاپ ایران ( در چاپ لیبل شرینک )
لوح تقدیر جشنواره صنعت چاپ ایران ( در چاپ لیبل OPP)
کارآفرین نمونه